Search
Close this search box.

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v boji za zdravotní pojištění cizinců používá klamná tvrzení

(Praha, 11. listopadu 2015) – Poslední říjnový den zorganizovalo konsorcium neziskovek v rámci kampaně za zdravotní pojištění migrantů debatu, ve které se ohánělo řadou problémů spojených se stávajícím stavem. Deset výhrad uváděných v materiálu konsorcia se ovšem nezakládá na pravdě.

Pojišťovna VZP, a. s. jako významný hráč na trhu pojištění cizinců musí reagovat na lživé argumenty, které ji potenciálně poškozují:

1. tvrzení: „Problematický je i fakt, že již uzavřenou smlouvu lze kdykoliv vypovědět.“

Skutečnost: Pojistnou smlouvu nelze vypovědět „kdykoliv“. Pro vypovězení pojistné smlouvy jsou zákonem stanovena přesná pravidla, a to jak na straně pojistníka, tak na straně pojistitele.

2. tvrzení: „[Vypovězení smlouvy kdykoli] má za následek vysokou nejistotu ohledně vlastního postavení pojištěného cizince. Pokud je ten odkázán na dlouhodobou léčbu, nemá žádnou jistotu, že mu bude poskytnutá péče hrazena po celou dobu poskytované léčby.“

Skutečnost: Pokud pojistná událost (a tím i nárok na pojistné plnění) vznikla v době platnosti pojištění, jsou za pojištěnou osobu hrazeny náklady na pojistné plnění až do výše sjednaného limitu i po skončení tohoto pojištění.

3. tvrzení: „[Pokud cizinci vznikne účast v systému veřejného zdravotního pojištění], tak mu pojišťovna nespotřebované pojistné již nevrátí.“

Skutečnost: Neplatí vždy, že bychom nespotřebované pojistné nevraceli. Nespotřebované pojistné vracíme například vždy, když klient vypoví smlouvu do dvou měsíců od sjednání nebo když klient zruší smlouvu před počátkem.

Dále nabízíme klientům produkt Zdravotní pojištění cizinců – Premium, kde vracíme nespotřebované pojistné vždy, kdy klient získá trvalý pobyt a přejde do veřejného zdravotního pojištění.

Případů, kdy vracíme nespotřebované pojistné je celá řada, informace lze získat v pojistných podmínkách.

4. tvrzení: „[Pokud klient zjistí, že potřebuje čerpat zdravotní péči] zmíněné výluky a limity najednou začnou hrát zásadní roli.“

Skutečnost: U PVZP si klient může sjednat i pojistný produkt bez výluk (EXCLUSIVE). Je pouze na volbě klienta, jaký pojistný produkt vybere, zda požaduje produkt s výlukami nebo bez výluk.

5. tvrzení: „[V případě narození dítěte, jehož rodiče nemají trvalý pobyt ani občanství] systém výluk ve všeobecných pojistných podmínkách však umožňuje komerčním pojišťovnám lékařskou péči při takové nestandardní situaci nepokrýt.“

Skutečnost: PVZP nabízí pojistný produkt, kdy je zajištěna poporodní péče o novorozence matky, která je v době jeho narození pojištěna u PVZP tímto pojištěním, a to až do věku 3 měsíců novorozence bez přerušení kontinuity hospitalizace a do výše sjednaného limitu pojistného plnění.

6. tvrzení: „Když dostala [klientka ] bolesti, měla problémy sehnat jediného lékaře, který by byl ochoten ji přijmout a ošetřit.“

Skutečnost: Klient má k dispozici asistenční službu pojistitele, která tento problém vyřeší a lékaře najde.

7. tvrzení: „[Klientka, které skončilo povolení k zaměstnání a která tak přestala být pojištěncem veřejného zdravotního pojištění] porodila syna a zdravotní péči spojenou s porodem si byla nucena hradit sama, přestože po dobu téměř pěti let odváděla pojistné na veřejné zdravotní pojištění.“

Skutečnost: Po ukončení účasti na veřejném zdravotním pojištění měla paní možnost sjednat si adekvátní soukromé pojištění.

8. tvrzení: „I přes sjednání tohoto speciálního (a také dražšího) pojistného tarifu [určeného nastávajícím matkám a zahrnujícího i poporodní péči o novorozence], bude [v případě narození dítěte s vrozenou vadou] tato péče hrazena rodiči.“

Skutečnost: U PVZP není pravda, že je-li sjednáno pojištění novorozence, pak pojišťovna v případě vrozené vady neplní.

9. tvrzení: „Mezi nepojistitelné osoby kromě těchto předčasně narozených dětí patří i řada dalších osob: osoby s těžkými nervovými poruchami (stádia roztroušené sklerózy, epilepsie), osoby s duševními nemocemi.“

Skutečnost: PVZP výluku na duševní nemoci v pojistném produktu KZPC nemá.

10. tvrzení: „V jiných případech se pojišťovny rády odkazují na ustanovení, která jim umožňují nehradit péči u těch nemocí, kde příčina onemocnění má kořeny ještě v době před uzavřením pojištění!“

Skutečnost: Je-li příčina onemocnění v době před sjednáním pojištění, lze si u PVZP sjednat pojistný produkt EXCLUSIVE, který i toto pojistné riziko kryje.

Jak je vidět, neziskovky opět jen lobbují za vlastní kampaň proti komerčnímu pojištění, než aby jim skutečně záleželo na kvalitní zdravotní péči o cizince. Svými lživými tvrzeními nejen zhoršují postavení kvalitních komerčních pojišťoven a  situaci na pojistném trhu v České republice, ale mohou přivodit obrovské problémy samotným cizincům a  neblahé ekonomické důsledky pro české občany. Problematice zdravotního pojištění vůbec nerozumí. Pojišťovna VZP, a.s. velmi ochotně poskytne informace o zdravotním pojištění cizinců komukoli, kdo o ně projeví zájem.

Halina Trsková, obchodní a marketingová ředitelka Pojišťovny VZP, a. s.
tel. (+420) 233 006 269, mail halina.trskova@pvzp.cz

::

zde najdete více informací o Pojišťovně VZP