Search
Close this search box.

Dvě ze tří zdravotnických cen Discovery letos putují do Brna

Odborná porota letos ocenila práce související s nádorovými onemocněními

(Praha 17. 10. 2017) – Porotci šestého ročníku soutěže Discovery Awards na slavnostním setkání ve Vlasteneckém sále v Karolinu v úterý 17. října vyhlásili držitele ocenění.

Cenu v kategorii Základní výzkum v oblasti biomedicíny získala PharmDr. Jitka Fučíková, Ph.D.  (Ústav imunologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole) za práci Význam imunogenní buněčné smrti pro prognózu a léčbu nádorových onemocnění.

Práce dokumentuje stěžejní roli kalretikulinu in vivo v léčbě pacientů s karcinomem plic (NSCLC) a akutní myeloidní leukémií (AML). Přítomnost kalretikulinu v nádorovém mikroprostředí je asociována s aktivací specifické protinádorové imunitní odpovědi a napomáhá identifikovat skupinu pacientů se signifikantně lepší prognózou onemocnění. Výzkum a vývoj nových diagnostických metod vedoucích k lepší identifikaci pacientů schopných odpovídat na imunoterapeutickou léčbu má celospolečenský význam. Přispívá ke zdraví populace a k podstatnému zkvalitnění života pacientů trpících nádorovými onemocněními, kteří jsou v současné chvíli léčeni řadou postupů se závažnými vedlejšími nežádoucími účinky (chemoterapie a radioterapie).

Cenu v kategorii Inovativní přístupy včetně prototypů a ICT řešení vyhrál doc. RNDr. Ondřej Slabý (Masarykův onkologický ústav; Masarykova univerzita, Středoevropský technologický institut) za práci Kombinovaný panel mikroRNA pro neinvazivní diagnostiku a prognostikaci kolorektálního karcinomu.

Ve studii, které se účastnilo celkem 430 pacientů a 370 zdravých dárců, tým Ondřeje Slabého vyvinul neinvazivní diagnostický test založený na detekci čtyř mikroRNA v krevním séru, umožňující s citlivostí 90 % a specificitou 80 % diagnostikovat pacienty s kolorektálním karcinomem. Diagnostický panel má velice dobré analytické parametry i v případě, že je použit pouze u pacientů v časném klinickém stádiu, což naznačuje jeho využitelnost pro zdokonalení screeningového programu. Výskyt kolorektálního karcinomu kontinuálně stoupá a od 90. let zaujímá Česká republika spolu s Maďarskem vedoucí postavení ve světových statistikách.

Každý z oceněných získal částku 100.000,- korun věnovanou společností Novartis, která podporuje mimořádný přínos na poli výzkumu v oblasti medicíny a farmacie.

Zvláštní cenu České průmyslové zdravotní pojišťovny a odměnu 50.000,- korun získal Mgr. Martin Bartošík z centra RECAMO při Masarykově onkologickém ústavu za práci Elektrodový biočip pro detekci lidských papilomavirů.

Nově navržené HPV testování v porovnání s cytologií se jeví jako spolehlivější způsob snižování incidence invazivního karcinomu děložního hrdla. Detekce přítomnosti HPV-16 nebo HPV-18 by tak odhalila případy s větším rizikem vzniku malignit, což by vedlo k důkladnější dispenzarizaci.

Do šestého ročníku soutěže Discovery Awards za rok 2016 se přihlásilo dvanáct autorů s celkem čtrnácti pracemi.

::

Discovery Awards každoročně uděluje společnost Novartis mladým výzkumníkům do 40 let, kteří se zasloužili o výjimečný posun na poli výzkumu v oblasti medicíny a farmacie. Dva ocenění vědci mohou získat až 100 tisíc korun. Třetí cena může být udělena za ekonomický dopad na systém zdravotnictví nebo významný metodologický přínos, tuto cenu dotuje Česká průmyslová zdravotní pojišťovna částkou 50 tisíc korun. Více informací najdete na www.discoveryaward.eu.